Informácie o nás

 O KLUBE SCLEROSIS MULTIPLEX TRNAVA

Klub sclerosis multiplex Trnava je občianske združenie s plnou právnou subjektivitou. Od roku 1993 pôsobí v trnavskom kraji pre ľudí s diagnózou sclerosis multiplex a ich rodiny. V databáze eviduje klub 120 členov, aktívnych máme v súčasnosti 55 členov. Vo vedení klubu pracujú aj ľudia s diagnózou SM, ktorí napriek vlastným zdravotným problémom, pomáhajú ostatným členom. 
Činnosť klubu je smerovaná k potrebám a záujmom pacientov so SM. Nosným programom klubu je spolupráca s lekármi, zdravotným personálom neurológie a rehabilitácie, pracovníkmi zo sociálnej oblasti, mestským zastupiteľstvom a samosprávnym krajom. Klub zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia, sociálne poradenstvo, hipoterapiu, vzdelávacie kurzy, rodinné a benefičné programy. Každoročne klub organizuje niekoľko rekondično-rehabilitačných pobytov, kde okrem rehabilitácie sa ľudia so SM učia žiť s nevyliečiteľným ochorením..

 

ABOUT MULTIPLE SCLEROSIS CLUB IN TRNAVA

The Multiple Sclerosis Club in Trnava is a civil association with a full legal subjectivity. It has been
working in Trnava Region since 1993 and it is aimed at people with multiple sclerosis diagnosis and
members of their families. There are registered 120 members in a database of the Club. People with multiple sclerosis /MS/ work in the management of the Club and they sacrifice their own power to help the other members.
The activities of the Club are aimed at the needs and interests of patients with MS. A supporting programme of the Club is a cooperation with doctors, medical staff of neurology and rehabilitation departments, social workers, Town Council and Self-governing Region. The Club runs cultural
and social events, social consultancy, hypotherapy, educational courses, family and benefit programmes. The Club organizes several reconditioning and rehabilitation stays every year, where
people with MS in addition to rehabilitation are learning to live with incurable disease

Článok


História klubu

5.1. 1993 - vznik klubu

27.10.2007 - benefičný ples pri príležitosti 15. výročia založenia klubu

 Bankové spojenie:

Číslo účtu: 0073932212/0200
Číslo účtu v tlačovom formáte IBAN: SK90 0200 0000 0000 7393 2212
Swiftový kód banky: SUBASKBX

 

 

IČO: 31874894
DIČ: 2021461717

Kontakt

Klub Sclerosis Multiplex Trnava

Vančurova 1, 917 01 Trnava

Bc. Miloš Žambokréthy (predseda): 0911/141581

Beáta Kuracinová (podpredsedníčka): 0908/575166